به تو خيانت می كنند ،
تو مكن !
تو را تكذيب می كنند ،
آرام باش !
تو را می ستايند ،
فريب مخور !
تو را نكوهش می كنند ،
شكوه مكن !
مردم شهر از تو بد می گويند ،
اندوهگين مشو !
همه مردم تو را نيك می خوانند ،
مسرور مباش !
آن گاه :
... از ما خواهی بود ...
امام محمد باقر
( سلام خدا بر او و اهل او )
 
 
 

دسته ها :
دوشنبه 23 5 1385 19:34
X